ข้อกำหนดขนาดของรถบรรทุก
ลักษณะรถ ความกว้าง (เมตร) ความสูง (เมตร) ความยาวสูงสุด
(เมตร)
1. รถบรรทุก, รถบรรทุกตู้ทึบ, รถบรรทุกของเหลว, รถลากจูง, รถบรรทุกวัสดุอันตราย
(รถขนาดเล็ก)
ไม่เกิน 2.30
(รถขนาดเล็ก)
ไม่เกิน 3.00
10.00
ไม่เกิน 2.50 ไม่เกิน 3.80
2. รถพ่วง (ไม่มีแรงขับเคลื่อนในตัวเอง และน้ำหนักลงบนเพลาล้อสมบูรณ์ในตัวเอง)
ไม่เกิน 2.50 ไม่เกิน 3.80 8.00
3. รถกึ่งพ่วง, รถกึ่งพ่วงบรรทุกวัสดุยาว (ไม่มีแรงขับเคลื่อนในตัวเอง น้ำหนักรถบรรทุกบางส่วน เฉลี่ยลงเพลาล้อของรถคันลากจูง
ไม่เกิน 2.50 ไม่เกิน 3.80 12.50


พิกัดน้ำหนักรวมสูงสุดและน้ำหนักลงเพลาตามที่กรมทางหลวงกำหนด
ลักษณะรถ ลักษณะเพลาท้าย
หรือ เพลาคู่ท้าย
น้ำหนักพิกัดสูงสุด (กก.)
น้ำหนักลงเพลาท้าย
หรือ เพลาคู่ท้าย
น้ำหนักรวมสูงสุด
รถยนต์ 2 เพลา
เพลาเดี่ยว + ยางเดี่ยว 6,800 8,500
เพลาเดี่ยว + ยางคู่ 9,100 12,000
รถยนต์ 3 เพลา
เพลาคู่ + ยางเดี่ยว 12,200 15,300
เพลาคู่ + ยางคู่ 16,400 21,000
รถยนต์ 3 เพลา
เพลาเดี่ยว + ยางเดี่ยว 6,800 10,500
เพลาเดี่ยว + ยางคู่ 9,100 14,000
รถยนต์ 4 เพลา
เพลาคู่ + ยางเดี่ยว 12,200 18,800
เพลาคู่ + ยางคู่ 16,400 25,200
รถกึ่งพ่วง เพลาเดี่ยว
เพลาเดี่ยว + ยางเดี่ยว 6,800 --
เพลาเดี่ยว + ยางคู่ 9,100 --
รถกึ่งพ่วง เพลาคู่
เพลาคู่ + ยางเดี่ยว 12,200 --
เพลาคู่ + ยางคู่ 16,400 --
 
ลักษณะรถพ่วง
ลักษณะรถ ลักษณะเพลาท้าย
หรือ เพลาคู่ท้าย
น้ำหนักพิกัดสูงสุด (กก.)
น้ำหนักลงเพลาท้าย
หรือ เพลาคู่ท้าย
น้ำหนักรวมสูงสุด
เพลาเดี่ยว
เพลาเดี่ยว + ยางเดี่ยว 6,800 --
เพลาเดี่ยว + ยางคู่ 9,100 --
เพลาคู่
เพลาคู่ + ยางเดี่ยว 12,200 --
เพลาคู่ + ยางคู่ 16,400 --
2 เพลา
เพลาเดี่ยว + ยางเดี่ยว 6,800 13,600
เพลาเดี่ยว + ยางคู่ 9,100 18,200
หมายเหตุ
1. น้ำหนักรวมสูงสุดและน้ำหนักลงเพลาของรถต้องไม่เกินสมรรถนะรถ สมรรถนะเพลา และสมรรถนะยางด้วย
2. รถพ่วงชนิดที่ใช้เพลาเดี่ยว (ยางคู่) ต้องมีระยะช่วงล้อไม่น้อยกว่า 4.30 ม.
 
ประเภทรถ
Vehicle Type
ลักษณะ น้ำหนักรถรวม (ตัน)
GVW (Ton)
6 ล้อ 12.00
10 ล้อ 21.00
18 ล้อพ่วง 39.20
18 ล้อกึ่งพ่วง 37.40
สัญลักษณ์ (Symbol)
ยางเดี่ยว (Single Tyre)
ยางคู่ (Dual Tyre)

อ้างอิง : กฎกระทรวงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2524 ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522


ขยายเวลาผ่อนผันรถ 10 ล้อ ถกเลื่อนเส้นตายเพิ่มบรรทุก 26 ตัน-รถ 6 ล้อขอลุ้นด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร สนข. วันที่ 15 ส.ค. 2546 ที่ผ่านมาได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลกระทบ และกำหนดพิกัดน้ำหนักสำหรับรถบรรทุกโดย มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กรมทางหลวง กรมการขนส่งทางบก กรมทางหลวงชนบท สำนักงานตำรวจแห่งชาติการท่าเรือแห่งประเทศไทย ผู้แทนวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมขนส่งสินค้า เข้าร่วม โดยมีนายคำรบลักขิ์ สุรัสวดี ผอ.สนข. เป็นประธาน ซึ่งประเด็นที่หารือเรื่องการกำหนดน้ำหนักรถบรรทุก 6 ล้อ ที่ได้ผ่อนผันจาก 12 ตัน เป็น 15.5 ตัน และรถบรรทุก 10 ล้อ จาก 21 เป็น 26 ตัน ซึ่งจะครบกำหนดผ่อนผันวันที่ 31 ธ.ค. 2546 ว่าควรจะยกเลิกการผ่อนผัน หรือประกาศใช้บังคับเป็นการถาวร ในการพิจารณา แยกเป็น รถบรรทุก 6 ล้อ มีการเสนอตัวเลขน้ำหนักบรรทุกไว้ที่ 15.5-16 ตัน จากที่กฎหมายกำหนด 12 ตัน ส่วนรถบรรทุก 10 ล้อ เสนอให้บรรทุกได้ 24-26 ตัน จากที่กฎหมายกำหนด 21 ตัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากผลการศึกษาการเพิ่มน้ำหนักบรรทุกสูงขึ้น จะทำให้ค่าขนส่งต่อหน่วยของสินค้าลดลง และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจการขนส่งของประเทศเกิดขึ้นด้วย เช่น ลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง ลดปริมาณจราจรบนท้องถนน เป็นต้น แต่รัฐต้องลงทุนเพิ่มขึ้นเพื่อเสริมความแข็งแรงของถนน และสะพานในแต่ละปีว่ามีความคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหน และการเพิ่มน้ำหนักบรรทุกมีผลโดยตรงกับการเกิดและความรุนแรงของอุบัติเหตุ ทั้งนี้สมาคมขนส่งทางบก รายงานว่า หลังจากการประกาศเพิ่มน้ำหนักบรรทุกปรากฏว่า สถิติอุบัติเหตุที่เกิดจากรถบรรทุกลดลงอย่างมาก ขณะที่ผลการศึกษาทางวิศวกรรม เสนอว่า ความเสียหายของทางหลวงมีค่าเป็นสัดส่วนกับน้ำหนักลงเพลายกกำลังสี่ หากรถบรรทุกมีน้ำหนักลงเพลาเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าตัวจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อถนนเพิ่มขึ้นเป็น 16 เท่าตัว เช่น รถบรรทุก 10 ล้อ หนัก 30 ตัน มีน้ำหนักลงเพลาหลัง 12.6 ตัน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อถนนมากกว่ารถบรรทุกหนัก 21 ตัน เป็นต้น ที่ประชุมจึงได้แต่งตั้งคณะทำงาน 2 ชุด ชุดแรกพิจารณาเรื่องการกำหนดน้ำหนักบรรทุกว่าจะเป็นเท่าไหร่ โดย สนข. เป็นประธาน ส่วนชุด 2 พิจารณาหาวิธีการ และมาตรการควบคุม หากมีการเพิ่มน้ำหนักบรรทุกสูงขึ้น โดยมอบให้สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย หรือ เอไอที เป็นประธานทั้งนี้จะต้องเร่งหาข้อสรุปให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ต.ค. 2546.

อ้างอิงจาก : หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2546
ข้อมูลจาก : เว็บไซท์ http://www.mmsvs.com/truck1.html